inkythuatso.com inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Tải hình ảnh Kinh A Di Đà đẹp, khổ lớn, chất lượng cao

Đã xem: 214
Cập nhât: 4 tháng trước
Tải ảnh Kinh A Di Đà khổ lớn, chất lượng cao, kích thước lớn ✓ Hình ảnh tranh Kinh A Di Đà có chữ Hán đẹp nhất ✓ Định dạng ảnh PNG hoặc JPEG/JPG ✓ Để in ấn khổ lớn ✓ Tải miễn phí.

Tải hình ảnh Kinh A Di Đà đẹp, khổ lớn chất lượng cao

Tranh minh họa Phật thuyết Kinh A Di Đà

Ảnh đức Phật thuyết Kinh A Di Đà cho các vị đại tỳ kheo, các vị Đại Bồ Tát, vô lượng chư thiện,... đại chúng đến dự hội.

Ảnh đức Phật thuyết Kinh A Di Đà cho các vị đại tỳ kheo, các vị Đại Bồ Tát, vô lượng chư thiện,... đại chúng đến dự hội.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Tranh minh họa Phật thuyết Kinh A Di Đà

Hình ảnh Kinh A Di Đà: nhân duyên pháp hội

Hình ảnh Kinh A Di Đà: nhân duyên pháp hội

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi người điều quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lô- Phả- La- Đọa, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nậu- Lầu- Đà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Đại Bồ Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa Bồ Tát, Càn- Đà- Ha- Đề Bồ Tát, Thường- Tinh- Tấn Bồ Tát, cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng đến dự hội.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: nhân duyên pháp hội

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Y báo chánh báo

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Y báo chánh báo

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp". Xá Lợi Phất ! Cõi đó vì sao tên là cõi Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: Y báo chánh báo

Hình ảnh Kinh A Di Đà mô tả cõi Cực Lạc

Hình ảnh Kinh A Di Đà mô tả cõi Cực Lạc

Xá Lợi Phất! lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà mô tả cõi Cực Lạc

Kinh A Di Đà, hình ảnh y báo trang nghiêm

Kinh A Di Đà, hình ảnh y báo trang nghiêm

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, đáy thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Kinh A Di Đà, hình ảnh y báo trang nghiêm

Hình ảnh Kinh A Di Đà cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm

Hình ảnh Kinh A Di Đà cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãi hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm

Hình ảnh Kinh A Di Đà: các loại chim diễn nói pháp

Hình ảnh Kinh A Di Đà: các loại chim diễn nói pháp

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp là thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hoà nhã, tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hoá làm ra đấy thôi. 

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: các loại chim diễn nói pháp

Hình ảnh Kinh A Di Đà: các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu

ình ảnh Kinh A Di Đà: các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu

Xá- Lợi- Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hoà chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dương ấy.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu

Hình ảnh Kinh A Di Đà: ánh hào quang Đức Phật A Di Đà sáng chói vô lượng

Hình ảnh Kinh A Di Đà: ánh hào quang Đức Phật A Di Đà sáng chói vô lượng

Xá- Lợi- Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: ánh hào quang Đức Phật A Di Đà sáng chói vô lượng

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà có vô lượng vô biên chúng đệ tử

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà có vô lượng vô biên chúng đệ tử

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà có vô lượng vô biên chúng đệ tử

Hình ảnh Kinh A Di Đà: chúng sanh vãng sanh cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển

Hình ảnh Kinh A Di Đà: chúng sanh vãng sanh cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà hết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a – tăng – kỳ để nói thôi! 

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: chúng sanh vãng sanh cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc

Xá- Lợi- Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Xá- Lợi- Phất! Vì sao? Vì được ở một chỗ cùng với các bậc Thượng thiện nhơn. Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng tiếp dẫn người niệm Phật

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng tiếp dẫn người niệm Phật

Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng tiếp dẫn người niệm Phật

Hình ảnh Kinh A Di Đà: người thọ trì được tất cả đức Phật hộ niệm

Hình ảnh Kinh A Di Đà: người thọ trì được tất cả đức Phật hộ niệm

Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì sao gọi là “Kinh tất cả các đức Phật hộ niệm”? Xá Lợi Phất, nếu có người con trai lành, người con gái lành nào nghe được kinh này mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của các đức Phật, thì những người con trai lành, những người con gái lành đó đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên, Xá Lợi Phất, các người đều phải tin nhận lời của ta và các đức Phật nói.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: người thọ trì được tất cả đức Phật hộ niệm

Hình ảnh Kinh A Di Đà: khuyên người tin niệm Phật A Di Đà

Hình ảnh Kinh A Di Đà: khuyên người tin niệm Phật A Di Đà

Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao gọi là “Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm”? Này Xá-lợi-phất, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe Kinh này mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thổi chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Cho nên này Xá-lợi-phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Này Xá-lợi-phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A Di Đà thì những người đó đều được không thổi chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Cho nên này Xá-lợi-phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nếu ai có lòng tin hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: khuyên người tin niệm Phật A Di Đà

Hình ảnh Kinh A Di Đà: khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật

Hình ảnh Kinh A Di Đà: khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật

Này Xá-lợi-phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các Đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta và nói như thế này: "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó làm và ít có; ở trong cõi nước Ta-bà, trong đời ác năm trược: Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược, Mạng trược được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này".

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật thuyết xong kinh A Di Đà

Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật thuyết xong kinh A Di Đà

Này Xá-lợi-phất, nên biết ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A-nậu- đa-la tam-miệu Tam-bồ-đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Phật nói Kinh này rồi, ngài Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo, tất cả người, trời, A-tu-la... ở thế gian nghe Phật nói rồi đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Kinh A Di Đà: Phật thuyết xong kinh A Di Đà

=TÌM HÌNH PHẬT KHÁC

#HinhPhatDep #printing #digitalprinting #inkythuatso #dichvuinan #congtyinkythuatso #congtyin #congtyinan #congtyinanquangcao #congtyinantaihcm #congtyinquangcao #InKTS #InKyThuatSo #VINADESIGN #InKyThuatSoSince2006 #BinhThanh #TPHCM

Đăng bởi Ngọc Diệp 26-01-2024 214
Tải hình ảnh Kinh A Di Đà đẹp, khổ lớn, chất lượng cao -

Hotline in ấn gặp CSKH Ánh Duyên 0906.961.365 / Nghĩa 090.1180.365 / Diễm Trinh 0909.357.365 Trực tiếp đặt InKyThuatSo tại: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM Gửi email đặt nhận báo giá ngay in@inkythuatso.com - innhanh@inkythuatso.com |

Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp
Các bài viết liên qua đến Tải hình ảnh Kinh A Di Đà đẹp, khổ lớn, chất lượng cao

Tin nổi bật Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp

Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
09 09 09 9669
Kế toán / Tuyển dụng
028 224 66666

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ