inkythuatso.com inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Tải hình ảnh Phật trong Chú Đại Bi đẹp, chất lượng cao

Đã xem: 222
Cập nhât: 3 tháng trước
Tải ảnh Phật trong Chú Đại Bi chất lượng cao, kích thước lớn ✓ 84 hình ảnh Chú Đại Bi ✓ Hình ảnh 84 vị Phật trong Chú Đại Bi ✓ Hình Phật chú Đại Bi ✓ Các hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong Chú Đại Bi ✓ 84 vị Bồ Tát trong chú Đại Bi ✓ Định dạng ảnh PNG hoặc JPEG/JPG ✓ Để làm hình nền, in ấn tranh khổ lớn ✓ Tải miễn phí.

Tải hình ảnh Phật trong Chú Đại Bi đẹp, chất lượng cao

Hình ảnh Phật Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát trong Chú Đại Bi

Hình ảnh Phật Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay đang ngồi trên đài sen trang nghiêm, xung quanh có các vị hộ pháp.

Hình ảnh Phật Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay đang ngồi trên đài sen trang nghiêm, xung quanh có các vị hộ pháp.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Phật Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát trong Chú Đại Bi

Quan Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng

Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.

Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quan Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng

Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân

Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân

Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát

Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát

Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán Âm hóa hiện tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát

Quán Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh

Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quán Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quán Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng tụng chú

Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quán Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quán Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tụng chú

Quán Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha

Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quán Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.

Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quán Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha

Quán Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú

Án: Quán Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.

Án: Quán Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú

Quán Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma

Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quán Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quán Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma

Quán Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương

Số Đát Na Đát Tỏa: Quán Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

Số Đát Na Đát Tỏa: Quán Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương

Quán Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán

Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quán Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.

Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quán Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán

Quán Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh

Bà Lô Kiết Đế: Quán Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

Bà Lô Kiết Đế: Quán Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc

Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quán Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quán Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc

Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú

Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh

Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác

A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.

A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác

Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên

Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.

Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên

Quán Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện

Ma Phạt Đạt Đậu: Quán Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.

Ma Phạt Đạt Đậu: Quán Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện

Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh

Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Quán Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui

Án A Bà Lô Hê: Quán Âm hiện tướng Quán Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

Án A Bà Lô Hê: Quán Âm hiện tướng Quán Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Quán Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui

Quán Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh

Lô Ca Đế: Quán Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.

Lô Ca Đế: Quán Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh

Ca Ra Đế: Quán Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

Ca Ra Đế: Quán Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh

Quán Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh

Di Hê Rị: Quán Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

Di Hê Rị: Quán Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh

Quán Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành

Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quán Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.

Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quán Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành

Quán Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh

Tát Bà Tát Bà: Quán Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

Tát Bà Tát Bà: Quán Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh

Quán Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ

Ma Ra Ma Ra: Quán Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.

Ma Ra Ma Ra: Quán Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ

Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà

Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.

Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh

Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh

Quán Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán

Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.

Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán

Quán Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành

Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quán Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quán Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành

Quán Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp

Đà La Đà La: Quán Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.

Đà La Đà La: Quán Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp

Quán Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa

Địa Rị Ni: Quán Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

Địa Rị Ni: Quán Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng

Thất Phật Ra Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

Thất Phật Ra Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng

Quán Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng

Giá Ra Giá Ra: Quán Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.

Giá Ra Giá Ra: Quán Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng

Quán Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường

Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quán Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.

Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quán Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường

Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả

Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.

Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả

Quán Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng

Y Hê Y Hê: Quán Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

Y Hê Y Hê: Quán Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng

Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian

Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.

Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian

Quán Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại

A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quán Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.

A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quán Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại

Quán Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh

Phạt Xa Phạt Xâm: Quán Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.

Phạt Xa Phạt Xâm: Quán Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật

Phật Ra Xá Da: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

Phật Ra Xá Da: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật

Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma

Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.

Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma

Quán Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên

Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quán Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quán Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên

Quán Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở

Ta Ra Ta Ra: Quán Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở.

Ta Ra Ta Ra: Quán Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở

Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh

Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh

Quán Âm hóa tướng lá cây rụng

Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.

Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng

Quán Âm hiện tướng diện mạo từ bi

Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quán Âm hiện tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.

Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quán Âm hiện tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng diện mạo từ bi

Quán Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh

Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh.

Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng tay cầm con dao vàng, đại từ đại bi

Di Đế Rị Dạ: Tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

Di Đế Rị Dạ: Tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tay cầm con dao vàng, đại từ đại bi

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 49

Na Ra Cẩn Trì: Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.

Na Ra Cẩn Trì: Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 49

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát tay cầm bảo kiếm hàng ma phục yêu

Địa Rị Sắc Ni Na: bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.

Địa Rị Sắc Ni Na: bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát tay cầm bảo kiếm hàng ma phục yêu

Quán Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh

Ba Dạ Ma Na: Quán Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.

Ba Dạ Ma Na: Quán Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh

Quán Âm hiện tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa lợi ích độ sanh

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa lợi ích độ sanh.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa lợi ích độ sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa lợi ích độ sanh

Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp

Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.

Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh

Ma Ha Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.

Ma Ha Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Ta bà ha

Ta bà ha Hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

Ta bà ha Hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Ta bà ha

Hình minh họa câu Chú Đại Bi Tất đà du nghệ

Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô

Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa câu Chú Đại Bi Tất đà du nghệ

Quán Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

Thất Bàn Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

Thất Bàn Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

Quán Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu thừa

Na Ra Cẩn Trì: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa.

Na Ra Cẩn Trì: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu thừa

Quán Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh

Ma Ra Na Ra: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

Ma Ra Na Ra: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh

Quán Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh

Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh.

Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 65

Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 65

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Ta bà ma ha a tất đà dạ

Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Ta bà ma ha a tất đà dạ

Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ

Quán Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán

Quán Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận

Quán Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh

Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh.

Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh

Hình minh họa Quán Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa Quán Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát

Quán Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn

Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.

Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới

Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới.

Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới

Quán Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, chỉ dẫn chúng sanh tu hành.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, chỉ dẫn chúng sanh tu hành.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn

Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.

Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh

Nam Mô A Rị Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.

Nam Mô A Rị Da: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh

Quán Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ

Bà Lô Kiết Đế: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ.

Bà Lô Kiết Đế: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ

Quán Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không

Thước Bàn Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.

Thước Bàn Ra Dạ: Quán Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 80

Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi 80

Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Án Tất Điện Đô

Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.

Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa tướng thị hiện của Ngài Quán Âm Bồ Tát trong câu Chú Đại Bi: Án Tất Điện Đô

Quán Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không

Mạn Đà Ra: Quán Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.

Mạn Đà Ra: Quán Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không

Quán Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc

Bạt Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.

Bạt Đà Dạ: Quán Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc

Quán Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.

Ta Bà Ha: Quán Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Quán Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp

Hình minh họa hóa Kim Cang Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Kim Cang Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Kim Cang Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa hóa Kim Cang Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Hình minh họa Ma Yết Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Ma Yết Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Ma Yết Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa Ma Yết Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Hình minh họa Thanh Văn Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Thanh Văn Thắng Trang Nghêm Ta Bà Ha

Thanh Văn Thắng Trang Nghêm Ta Bà Ha

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa Thanh Văn Thắng Trang Nghiêm Ta Bà Ha

Hình minh họa Án Phạt Giả Ra Thất Rị Duệ Ta Bà Ha

Án Phạt Giả Ra Thất Rị Duệ Ta Bà Ha

Án Phạt Giả Ra Thất Rị Duệ Ta Bà Ha 

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình minh họa Án Phạt Giả Ra Thất Rị Duệ Ta Bà Ha

=TÌM HÌNH PHẬT KHÁC

#HinhPhatDep #printing #digitalprinting #inkythuatso #dichvuinan #congtyinkythuatso #congtyin #congtyinan #congtyinanquangcao #congtyinantaihcm #congtyinquangcao #InKTS #InKyThuatSo #VINADESIGN #InKyThuatSoSince2006 #BinhThanh #TPHCM

 

Đăng bởi Ngọc Diệp 25-01-2024 222
Tải hình ảnh Phật trong Chú Đại Bi đẹp, chất lượng cao -

Hotline in ấn gặp CSKH Ánh Duyên 0906.961.365 / Nghĩa 090.1180.365 / Diễm Trinh 0909.357.365 Trực tiếp đặt InKyThuatSo tại: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM Gửi email đặt nhận báo giá ngay in@inkythuatso.com - innhanh@inkythuatso.com |

Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp
Các bài viết liên qua đến Tải hình ảnh Phật trong Chú Đại Bi đẹp, chất lượng cao

Tin nổi bật Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp

Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
09 09 09 9669
Kế toán / Tuyển dụng
028 224 66666

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ